Ацетилацетон чда 99,5% гост 10259-78 (уп=0,97кг)

Ацетилацетон